Produkty

2 Nobo Fjord

Názov Výkon Vyhr. plocha Cena s DPH
NFC4N-02 250 W 4 m2 130.00 EUR
NFC4N-05 500 W 7 m2 130.00 EUR
NFC4N-07 750 W 10 m2 165.00 EUR
NFC4N-10 1000 W 14 m2 175.00 EUR
NFC4N-12 1250 W 17 m2 185.00 EUR
NFC4N-15 1500 W 20 m2 205.00 EUR
NFC4N-20 2000 W 28 m2 240.00 EUR

3 Termostaty Nobo NCU

Názov Výkon Vyhr. plocha Cena s DPH
NCU 2T 45.00 EUR
NCU 2R 55.00 EUR

4 Nobo Eco Hub

Názov Výkon Vyhr. plocha Cena s DPH
ECO HUB 280.00 EUR

5 Kolieskovy stojan

Názov Výkon Vyhr. plocha Cena s DPH
stojan na kolieskach 25.00 EUR

2 Nobo Fjord

Nobo Fjord NFC4N-02 250 W
J. cena s DPH:  130.00 EUR
Nobo Fjord NFC4N-05 500 W
J. cena s DPH:  130.00 EUR
Nobo Fjord NFC4N-07 750 W
J. cena s DPH:  165.00 EUR
Nobo Fjord NFC4N-10 1000 W
J. cena s DPH:  175.00 EUR
Nobo Fjord NFC4N-12 1250 W
J. cena s DPH:  185.00 EUR
Nobo Fjord NFC4N-15 1500 W
J. cena s DPH:  205.00 EUR
Nobo Fjord NFC4N-20 2000 W
J. cena s DPH:  240.00 EUR

3 Termostaty Nobo NCU

Termostaty Nobo NCU NCU 2T
J. cena s DPH:  45.00 EUR
Termostaty Nobo NCU NCU 2R
J. cena s DPH:  55.00 EUR

4 Nobo Eco Hub

Nobo Eco Hub ECO HUB
J. cena s DPH:  280.00 EUR

5 Kolieskovy stojan

Kolieskovy stojan stojan na kolieskach
J. cena s DPH:  25.00 EUR